คำสั่งที่ 17/2561 สั่ง ณ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561
( ผอ.สพป. , รอง ผอ.สพป.)
  กลุ่มอำนวยการ
  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย
  กลุ่มนโยบายและแผน
  กลุ่มบริหารงานบุคคล
  กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
  หน่วยตรวจสอบภายใน (หน้าสุดท้าย)
 
 
 
  คำสั่งที่ 292/2560 สั่ง ณ วันที่ 25 กรกฎาคม 2560
(กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา)
  คำสั่งที่ 214/2560 สั่ง ณ วันที่ 14 มิถุนายน 2560
(รอง ผอ.สพป. , นายนคร สอนสุข)
  คำสั่งที่ 69/2560 สั้ง ณ วันที่ 3 มีนาคม 2560
(ผอ.สพป. , รอง ผอ.สพป.)
  กลุ่มอำนวยการ
  กลุ่มบริหารงานบุคคล
  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย
  กลุ่มนโยบายและแผน
  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
  กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
  กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
  หน่วยตรวจสอบภายใน
 
 
 
 
 
 

กลุ่มอำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท
ถนนวิเชียรปราการ อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท 17000
โทร. 0 5641 1639 , 0 5641 1578 , 0 5641 1876 ต่อ 13