ยินดีต้อนรับสู่ "กลุ่มอำนวยการ" สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท .

     
 

ดร.ลออ วิลัย
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท
 
 
นางลักษณ์ประไพ หนูพรหม
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาชัยนาท

 

 
 
นายปราโมทย์ เลขะวัฒนะ
ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
:: การบริหารจัดการขยะ สพป.ชัยนาท ::
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สำนักนายกรัฐมนตรี
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
สำนักงาน ก.ค.ศ.
กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงาน ก.พ.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

จำนวนผู้เข้าชม

 

 

กลุ่มอำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท
ถนนวิเชียรปราการ อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท 17000
โทร. 0 5641 1639 , 0 5641 1578 , 0 5641 1876 ต่อ
12